Idézetek a nyelvekről

A jól szerkesztett alárendelő összetett mondat (...) azt kívánja meg, s arra tanít, hogy a jelenségeket lemérjük, fontosságukat s egymáshoz való viszonyukat megállapítsuk, a gondolatok kibontakozását, menetét értelmes rend szerint kövessük.

Keresztury Dezső

1

A mondat a gondolatok eleven valósága; a mondatfűzés módja egyben gondolkodási forma is.

Deme László

3

A mondat: egy gondolat összefüggő, kerekded kifejezése, formai tagolása, természetes lélegzetvétele.

Kosztolányi Dezső

6

Minden rossz mondat törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra látni.

Babits Mihály

19

Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.

Szemere Gyula

Miattuk érzem, hogy itthon vagyok
a földön... élnem s küzdenem szabad...
Magamra hát sohase hagyjatok,
világteremtő, hűséges szavak.

Szemlér Ferenc

4

Mert nem csak a dolgok teremtik az én szavaimat, de az én szavaim (és új építésű szavaim) is teremtik a dolgokat.

Juhász Ferenc

1

A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem.

Juhász Ferenc

5

A mondat tulajdonképpen kérdőívkitöltés: alany, állítmány, tárgy, közvetlen vagy lazábban kapcsolt határozók.

Németh László

2

Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.

Nagy László

9

Egyes szavak csupán levelei, vékony ágai a nyelv törzsökének, azok rombolása könnyebben pótolható: de a szókötési formák azon nemesb ereket, csatornákat képezik, melyeken a fa éltető nedve kereng.

Arany János

1

A nyelv nem lehet "egyszerű", mert az ember nem "egyszerű", aki beszéli. Az ember éppen azért beszél, mert nem egyszerű, mert bonyolult, és mindig fölöttébb bonyolult dolgot akar közölni.

Kosztolányi Dezső

A magyar kiejtést is tanulni kell, még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.

Kodály Zoltán

10

Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik.

Bárczi Géza

6

A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.

Kazinczy Ferenc

6